CODI ÈTIC EDUARD SEGUI FONTANERIA

INTRODUCCIÓ.

Aquest Codi Ètic , vol ser un Codi de Conducta on es descrigui les línies d’actuació de l’Empresa Eduard Segui Fontaneria , en el desenvolupament de les seves funcions tant a Espanya com a la resta dels països on l’empresa te relacions comercials. El contingut del Codi Ètic de Eduard Segui ve delimitat pel marc legislatiu vigent, tant nacional com internacionalment , en el que l’empresa desenvolupa les seves actuacions i relacions comercials.

Eduard Segui Fontaneria considera que és un deure de tots els empleats de l’empresa i aquells que tenen relacions comercials amb la mateixa, el coneixement i compliment de les disposicions i recomanacions d’aquest Codi Ètic.


1. Objecte

El codi ètic d’EDUARD SEGUI FONTANERIA te la finalitat d’establir una sèrie de pautes de comportament ètic de tots els seus treballador i personal directiu, pel que fa al desenvolupament de les seves funcions diàries i amb aquelles persones i entitats amb les quals es relacionen : clients, proveïdors, col·laboradors, institucions públiques, privades i la societat en general. Aquest codi ètic està delimitat pel marc legislatiu català i espanyol en lo que fa referència a la responsabilitat penal de l’empresa i pel marc legislatiu internacional en dret privat pel que fa a la relacions comercials amb altres països. Es considera que tota persona o institució que tingui relació amb EDUARD SEGUI FONTANERIA ha de complir les disposicions d’ aquests Codi.


2. Àmbit d'Aplicació

Aquest codi ètic vol ser una declaració de principis, valors i pautes de conducta tant de la seva activitat professional com de la seva relació amb la societat . D’aquesta forma garantirem l’aplicació col·lectiva dels valors que guien EDUARD SEGUI FONTANERIA. Aquests són :

Cap membre de l’empresa té la potestat de proposar, aprovar o ordenar cap acció que sigui contrària al Codi Ètic, havent d'informar de qualsevol incompliment o conducta, fins i tot adoptada per tercers, que no estigui d'acord amb el present Codi.
Es pot informar dels incompliments en l’adreça web: https://eduardsegui.com/ca/
Apartat : canaldenuncies@eduardsegui.com


3. Principis generals

Totes les actuacions dels treballador i membres de l’empresa EDUARS SGUI FONTANERIA ( a partir d’ara l’empresa) es duran a terme basades en l'interès general de l' empresa , i respectant els principis de transparència, integritat , bona fe, responsabilitat, diligència en el treball, disciplina, lleialtat a l’empresa i confidencialitat.

Aquesta praxi serà aplicable tant en les tasques internes de gestió que li són pròpies als treballadors i directius, com en la seva relació amb els clients , proveïdors i en general en totes aquelles persones o entitats que interactuen amb l’empresa.


4. Pautes de conducta

Si bé queden en aquest codi degudament assenyalats els principis generals que regiran l'ètica de les actuacions dutes a terme pels membres de l’empresa EDUARD SEGUI FONTANERIA, es procedeix a enumerar aquells aspectes de major transcendència que fonamenten les obligacions ètiques i del bon govern que corresponen als membres de l’empresa:
 
 • Confidencialitat. Qualsevol matèria o informació tractada pels membres de l’empresa ,en la funció de les activitats pròpies, seran considerades estrictament confidencials, per la qual cosa els membres de l’empresa es comprometen a no revelar informació considerada sensible , ni en tot ni en part, quan així s'acordi pels responsables de l’empresa i així es transmeti als treballadors i a la resta de persones implicades amb les relacions comercials de l’empresa. Això es degut a la necessària i legítima defensa dels interessos de l’Empresa. El deure de confidencialitat roman en el temps més enllà del cessament o renuncia a la vinculació laboral amb l’empresa.

 • Lleialtat. Els membres de l’empresa actuaran sempre per a la consecució dels fins empresarials conforme les directrius establertes per la pròpia empresa i encomanades i transmeses als seus treballadors

 • Legalitat. Tots els treballadors i col·laboradors de EDUARD SEGUI FONTANERIA respectaran la normativa legal vigent en el desenvolupament de les seves activitats professionals, tant a Catalunya, a Espanya com a la resta de països que l’empresa mantingui relacions comercials.

 • Transparència. Les actuacions dels membres i personal de l’empresa estaran emmarcades dins del principi ètic de la bona fe, sent regides pels més alts estàndards de transparència i integritat, garantint l'adequada defensa dels interessos de l’empresa.

 •  
Es considera violació del Codi Ètic el fet d'utilitzar la condició de ser membre d’ EDUARD SEGUI FONTANERIA per a obtenir avantatges per a ell mateix o per a un tercer.
D'igual forma, els membres de Junta Directiva, treballadors i personal que tingui relació amb l’Empresa no podran acceptar obsequis, invitacions de cortesia o tracte de favor per part de proveïdors o tercers.
 • Ús d'Informació Privilegiada. Els membres d’ EDUARD SEGUI FONTANERIA s'abstindran de fer ús en benefici propi o d'un tercer de la informació privilegiada.

  La informació perd la seva condició de privilegiada quan és informada al públic en general per qualsevol canal comunicació.

  No es considera informació privilegiada aquella el coneixement de la qual és de domini públic o està al seu abast amb els mitjans ordinaris.

 • Disciplina. Els membres de EDUARD SEGUI FONTANERIA exerciran les seves funcions de manera eficient, adoptant actituds proactives i de respecte vers els treballadors de l’empresa i tots aquells agents que intervenen en la seva relació comercial.

 • Responsabilitat. Els membres de EDUARD SEGUI FONTANERIA han d'exercir la feina amb la deguda diligència i cura i les seves actuacions han d'estar precedides per l’avaluació de la informació suficient per tal de prendre les decisions més correctes per l’empresa.

 • Relacions Laborals. EDUARD SEGUI FONTANERIA promou grups de treball on la confiança i el respecte a la dignitat de les persones sigui un element molt valorat com ambient de treball.

  L’empresa garanteix la igualtat d’oportunitats i es compromet a posar els mitjans necessaris per tal de contribuir al desenvolupament professional i personal de tots els seus empleats i empleades. EDUARD SEGUI FONTANERIA no permetrà cap tipus de discriminació per motius de gènere, raça, orientació sexual, religió, ideologia política, nacionalitat, origen social, discapacitat o qualsevol altra circumstància.

  Així mateix EDUARD SEGUI FONTANERIA es compromet a mantenir un ambient de treball en el que no hagi conductes susceptibles de ser considerades com assetjament o intimidació en el treball, ja sigui sexual o de qualsevol altra naturalesa, entenent-se per assetjament o intimidació qualsevol comportament no desitjat que tingui com a objectiu o conseqüència atemptar contra la dignitat de les persones.

 • Relacions amb els clients i proveïdors. EDUARD SEGUI FONTANERIA considera els seus clients com la pedra angular de la seva empresa. És per això que promourà la bona relació amb ells procurant en tot moment la seva satisfacció professional.

  Respecte al proveïdors l’empresa tindrà una relació d’imparcialitat i objectivitat amb tot ells, aplicant en el processos de selecció dels mateixos els criteris de qualitat, oportunitat i cost .Actuant sempre amb defensa dels interessos de l’empresa.

 • Prevenció del frau. EDUARD SEGUI FONTANERIA complirà de manera escrupolosa i fefaent la normativa nacional i internacional. Els professionals i col·laboradors de l’empresa han de complir les lleis i tota la resta de normes que resultin d’aplicació en els països en que es desenvolupen les seves accions comercials , incloent-hi la normativa relativa a duanes i comerç.

  Els professionals i col·laboradors d’ EDUARD SEGUI FONTANERIA han d’identificar i comunicar al Comitè Ètic l’existència d’activitats fraudulentes, enteses com accions u omissions comeses deliberadament amb la finalitat d’obtenir un benefici propi o d’altri.

  Per aquest fi el Codi articula un canal de denuncies :
  canaldenuncies@eduardsegui.com

 • Prevenció del blanqueig de capitals. EDUARD SEGUI FONTANERIA prohibeix expressament realitzar qualsevol donació o promesa als funcionaris públics espanyols o estrangers, candidats polítics o treballadors de qualsevol empresa, ja sigui directament o mitjançant un tercer , amb la finalitat d’influir indegudament en la seva decisió a favor de l’empresa Eduard Segui. EDUARD SEGUI FONTANERIA no accepta regals, invitacions o atenció a clients i proveïdors que superi la legalitat vigent. EDUARD SEGUI FONTANERIA no permetrà la utilització de targetes de crèdit d’empresa amb la finalitat i us personal. EDUARD SEGUI FONTANERIA prohibeix oferir als seus treballadors i col·laboradors qualsevol tipus de avantatja il·lícita a les persones d’altres empreses o institucions per tal de que e decantin per l’adquisició dels productes de la nostra empresa. Per aquest fi el Codi articula un canal de denuncies: canaldenuncies@eduardsegui.com

 •  

• Comitè Ètic.

El comitè ètic és l’òrgan encarregat d’interpretar el present Codi Ètic i d’implementar les polítiques que garanteixin l’efectivitat del compliment i la legalitat del present Codi.

Estarà format per Gerent de l’empresa, que podrà delegar en la persona que cregui més convenient; el Director de Recursos Humans i el Responsable de l’Assessoria Jurídica de l’empresa. Periòdicament s’informarà a l’empresa, als seus treballadors sobre les mesures adoptades per una efectiva implantació del Codi.

Per tal de protegir la integritat de l’empresa EDUARD SEGUI FONTANERIA, els empleats i directius de la mateixa s’han de comprometre a posar de manifest qualsevol actuació observada dins de l’organització que infringeixi aquest Codi.

EDUARD SEGUI FONTANERIA exercirà les mesures legals o disciplinàries que consideri adequades de conformitat amb la legislació vigent per tal d’impedir comportaments que infringeixin el present Codi. Així mateix l’empresa impedirà aquells comportaments que per acció u omissió siguin inadequats o que tenint coneixement d’aquells no intentin una solució immediata.