NORMATIVA AEROTERMIA - RITE

rite.fwEn la Directiva 2009/28/CE es reconeix com a energia renovable, en determinades condicions, l'energia capturada per bombes de calor, segons es diu en el seu article 5 i es defineix en l'Annex VII: Balanç energètic de les bombes de calor.

Les bombes de calor que podran considerar-se com a renovables són aquelles en les quals la producció final d'energia superi de forma significativa el consum d'energia primària necessària per impulsar la bomba de calor.

Posteriorment, la Decisió de la Comissió d'1 de març de 2013 (2013/114/UE) estableix el paràmetre η amb el valor del 45,5 %, per la qual cosa les bombes de calor accionades elèctricament deuen considerar-se com a renovables sempre que la seva SPF sigui superior a 2,5. Aquesta decisió estableix que la determinació del SPF de les bombes de calor accionades elèctricament ha d'efectuar-se d'acord amb la norma EN 14825:2012 (el SPF es refereix al SCOPnet). El present document pretén establir una metodologia que, utilitzada per defecte mancant una millor informació, podrà considerar-se com a suficient perquè determinades bombes de calor accionades elèctricament puguin ser considerades com a bombes de calor renovables.

L'aplicació d'aquesta metodologia proposada no pretén excloure o obviar la possibilitat que qualsevol fabricant d'equips pugui determinar el SPF dels seus equips mitjançant l'aplicació de la norma EN 14825:2012, sinó que més aviat pretén tot el contrari, animar al fet que aquests agents realitzin els càlculs necessaris per a la seva determinació conforme a l'esmentada norma tal com es diu en la directrius. Si bé, es considera que la justificació documental que aporti el càlcul del SPF ha de ser avalada mitjançant la declaració de conformitat CE realitzada pel fabricant, i el seu etiquetatge energètic, segons regula el R.I.T.E. i la resta de la normativa vigent.

Per tant, estem davant d’un sistema d’aprofitament energètic natural, si es veritat que te un consum d’energia que no es considera renovable, ja que s’entén que la connexió elèctrica pot ser a qualsevol punt, amb les emissions de CO2 corresponents.

  Descàrrega normativaacrobat 25

button3 ca 310x162

button1 ca 310x162

button2 ca 310x162